Styre for fondet

Styret:

  • Erik Bolstad (leiar)
  • Marit Midttun (nestleiar)
  • Edvard Lauen
  • Hilde Høksnes

Administrasjonen i Noregs Mållag er sekretariat for fondet.

Fondsstyret har til vanleg eitt møte i året (i mai).

§2 i vedtektene for fondet: Fondet skal ha eit styre på 4 – fire styremedlemer. Styret for Bondeungdomslaget i Oslo, styret i Noregs Mållag, styret i Sparebankforeningen i Norge og Kredittilsynet peikar ut ein kvar, med særskild varamedlem. Styret vel sjølv styreleiar. Alle val gjeld for 3 år om gongen. Til gyldig vedtak krevst at minst 3 av styremedlemene har røysta for det.